Pjesmarje e specialisteve te DPM-se ne Projekte kerkimore-shkencore ne fushen e metrologjise.