Laboratori i Presionit

LABORATORI I PRESIONIT

Aktivitetet primare të laboratorit të presionit janë sigurimi i gjurmueshmërisë së matjeve në nivel ndërkombëtar për njësinë fizike të presionit dhe transmetimi i njësisë në nivel më të ulët, deri tek përdoruesit e fundit.

Gjurmueshmëria e matjeve në nivel ndërkombëtar arrihet nëpërmjet kalibrimit të balancave të presionit në një Institut kombëtar të Metrologjisë, i cili ka të deklaruara Aftesitë Matëse dhe Kalibruese në BIPM KCDB për këtë kalibrim, në diapazonin nga 0-700 bar.
Për kryerjen e shërbimeve të kalibrimit për klientë të DPM-së, laboratori i presionit përdor:  Laboratori-Presionit

 • Pajisje kalibruese me sistem piston – cilinder dixhitale me dy kufij matjeje:
  0 – 2 bar, gaz , pasiguri U = 0.5 Pa + 4.0 x 10-5 P
  0 – 1000 psi (0 – 70 bar), vaj – gaz, pasiguri U = 28 Pa + 4.7 x 10-5 P
 • Balance presioni me kufij matjeje:
  0.2 – 10 bar; saktesi 0.008 %
  0.4 – 100 bar; saktesi 0.008 %
 • Balancë presioni hidraulike (me nje sistem piston – cilindër) me fushë matjeje 0–120 bar; saktesi matjeje 0.025 %
 • Balancë presioni hidraulike (me dy sisteme piston – cilindër me operim ujë) me fushë matjeje 0-350 bar; saktesi matjeje 0.025 %
 • Balancë presioni hidraulike (me dy sisteme piston – cilindër) me fushë matjeje 0–700 bar; saktesi matjeje 0.025 %
 • Manometer dixhital pneumatik me fushë matjeje 0–40 bar; U = 0.05 bar
 • Barometer dixhital; U = 0.05 mbar

Shërbimet:

Laboratori i presionit ofron sherbime kalibrimi për:

 • Kalibrime të balancave të presionit, presion vaj, në kufijtë 0 – 700 bar;
 • Kalibrime të balancave të presionit, presion gaz, në kufijtë 0 – 70 bar;
 • Kalibrime të manometrave të presionit me tub Bourdon:
  presion vaj, në kufijtë 0 – 700 bar;
  presion ujë, në kufijtë 0 – 1000 bar;
  presion gaz, 0 – 70 bar;
 • Kalibrimin e manometrave dixhitale:
  presion vaj, në kufijtë 0 – 700 bar;
  presion ujë, në kufijtë 0 – 1000 bar;
  presion gaz, në kufijtë 0 – 70 bar;
 • Kalibrimin e dhënësave elektrikë me tregim dixhital,
  presion vaj, në kufijtë 0 – 700 bar;
  presion ujë, në kufijtë 0 – 1000 bar;
  presion gaz, në kufijtë 0 – 70 bar;
 • Kalibrim të barometrave

Vlefshmëria dhe besueshmëria e rezultateve të matjes që laboratori kryen në përputhje me ISO 17025, vleresohet me pjesëmarrje të laboratorit në ndërkrahasime laboratorike, projekte të EURAMET, EURAMET Focus Group, Teste Aftësie (PT) etj. Eshtë në proçes nderkrahasimi per deklarimin e CMC-ve “Kalibrimi i manometrave dixhitale” si projekt i EURAMET, në kufijtë 0 – 700 bar (presion vaj), me Institutin Turk të Metrologjisë UME si laborator pilot.