Laboratori i Lagështirës

LABORATORI I LAGËSHTIRËS

Laboratori i matjeve të lagështirës siguron gjurmueshmërinë e matjeve të lagështirës në vendin tonë në diapazonin 10-90% të lagështirës relative dhe temperaturës. Laborator është në gjendje të sigurojë gjurmueshmërinë në madhësitë si vijon:

  • Gjenerator lagështirë me dy presione.
  • Matësi i pikës së vesës.
  • Dhome klimaterike që vepron me diapazonin e temperaturës -40 0C deri në +95 0C, dhe diapazon lagështire relative nga 10 deri në 95%.