Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise ka implementuar sistemin e menaxhimit te cilesise ne perputhje me S SH ISO/IEC 17025:2006